Home | เกี่ยวกับบริษัทฯ | ความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ | สถานที่ติดต่อบริษัทฯ
You are here >> Home >> ความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ >> การบริหารและประเมินผลงาน
การบริหารและประเมินผลงาน
 

การบริหารผลงาน คือ การดำเนินการเพื่อให้ทุกภาคส่วนในองค์กรดำเนินการตามแผนกลยุทธ์และเป้าหมายองค์กรจนบรรลุผลตามที่ได้กำหนดไว้โดยวิธีการต่างๆ อาทิ

 • สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างคนในองค์กรว่า เป้าหมายและแผนงานเป็นอย่างไร และควรดำเนินการอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
 • สนับสนุน ชี้แนะ ให้คำปรึกษาหารืออย่างสร้างสรรค์เพื่อให้คนในองค์กรอย่างเต็มประสิทธิภาพและความสามารถ
 • ติดตาม ควบคุม กำกับ ดูแลให้คนในองค์กรปฏิบัติงานตามแผนจนบรรลุเป้าหมาย
 • ประเมินผลลัพธ์ผลสัมฤทธิ์ที่ได้เทียบกับเป้าหมาย ให้คำติชมผลงานเพื่อสนับสนุนผลงานที่ดี และปรับปรุงพัฒนาผลงานที่ยังไม่ได้ตามเป้าหมายมาตรฐานที่กำหนดไว้

การบริหารผลงานที่ดี จึงควรมีคุณลักษณะดังนี้

 • ในระดับภาพรวมขององค์กร
  • เป็นกระบวนการต่อเนื่อง มิใช่ดำเนินการเพียงปีละครั้งเมื่อถึงฤดูกาลการประเมินผลงาน
  • สามารถเชื่อมโยงเป้าหมายและกลยุทธ์องค์กรเข้ากับเป้าหมายผลงานของบุคลากรแต่ละคนได้
  • สามารถบูรณาการเข้ากับระบบบริหารจัดการอื่นๆในองค์กรเพื่อสรุปผลงานรายบุคคลและผลงานในภาพรวมของทั้งองค์กรได้
 • ในระดับบุคคล
  • เป็นกระบวนการสื่อสารสองทางระหว่างหัวหน้างานและพนักงาน มิใช่การพิพากษาตัดสิน
  • ให้โอกาสและให้การสนับสนุนบุคลากรในการฝึกฝนพัฒนาเพื่อส่งเสริมผลงานให้ดียิ่งขึ้น
  • แม้จะมีแง่มุมของการประเมินผลงานในรอบการประเมินที่ผ่านมา แต่ก็มุ่งเน้นการมองไปข้างหน้า (forward-looking) ด้วยการตั้งใจและตั้งเป้าหมายอย่างสร้างสรรค์ โดยหัวหน้างานและพนักงานร่วมกัน กำหนดแผนงานและกิจกรรมที่จะดำเนินการต่อไป

PerformanceChampion – ระบบบริหารผลงานอย่างครบวงจรโดย  Signature Solutions

PerformanceChampion ประกอบด้วยกรอบความคิด กรรมวิธี และเครื่องมือที่มุ่งสนับสนุนให้องค์กรสามารถวางระบบและใช้งานระบบบริหารผลงานทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลได้อย่างครบวงจร จึงได้รับการออกแบบมาให้ครอบคลุมทั้ง 4 ขั้นตอนงานหลักในกระบวนการบริหารผลงาน ได้แก่

1) การวางแผนงาน (Planning)                                     2) การสอนงาน (Coaching) 
3) การประเมินผลงาน (Reviewing)           และ               4) การตอบแทนผลงาน (Rewarding)


 

PerformanceChampion - ระบบวิธีการบริหารผลงานอย่างครบวงจรโดย Signature Solutions

ในแต่ละขั้นตอน ประกอบด้วย ประกอบด้วยกรอบความคิด กรรมวิธี และเครื่องมือ ซึ่งที่ปรึกษาจาก Signature Solutions จะใช้ในการปฏิบัติร่วมกับผู้บริหาร หน่วยงานทางด้านทรัพยากรบุคคล หัวหน้างานและบุคลากรขององค์กรลูกค้าเพื่อสนับสนุนให้องค์กรสามารถวางระบบ/ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารผลงานที่มีอยู่ได้อย่างครบวงจรและเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยสมบูรณ์ อาทิ
 • การวางแผนงาน (Planning): กรอบความคิด/กรรมวิธี/เครื่องมือต่างๆในการกำหนดแผนกลยุทธ์ระดับองค์กร การกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดแผนงานเชิงกลยุทธ์ระดับองค์กร การกำหนดแผนงานประจำปี การแจกแจงเป้าหมายและแผนงานลงสู่ระดับบุคคล 
 • การสอนงาน (Coaching): กรอบความคิด/กรรมวิธี/เครื่องมือต่างๆในการให้คำปรึกษาหารือเพื่อกำหนด หรือปรับปรุงเป้าหมายและผลงาน ทั้งในเชิงทัศนคติและการปฏิบัติ
 • การประเมินผลงาน (Reviewing) กรอบความคิด/กรรมวิธี/เครื่องมือต่างๆในการวัดประเมินและนำเสนอผลงานต่อผู้ปฏิบัติ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยสื่อและวิธีการที่เหมาะสม สามารถสร้างความเข้าใจ การยอมรับ และแรงบันดาลใจให้บุคลากรปรับปรุงข้อบกพร่อง ตลอดจนพัฒนาผลงานที่ดีแล้วให้ดียิ่งขึ้น
 • การตอบแทนผลงาน (Rewarding) กรอบความคิด/กรรมวิธี/เครื่องมือต่างๆในการกำหนดเกณฑ์ และให้ผลตอบแทนอย่างโปร่งใสเป็นธรรมตามผลงานทั้งในระดับบุคคลและระดับหน่วยงาน  เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้มีผลงานดี และสนับสนุนส่งเสริมค่านิยมที่มุ่งเน้นผลงาน อันเป็นรากฐานของวัฒนธรรมองค์กรอันดีสืบไป
PerformanceChampion - คุณลักษณะที่โดดเด่น
 

PerformanceChampion  - ไม่ครอบงำองค์กรด้วยเกณฑ์การบริหารและประเมินผลงานอันสมบูรณ์แบบตามหลักทฤษฎีทางการบริหารจัดการ แต่วิเคราะห์และ ‘ถอดรหัส’ เกณฑ์ประเมินผลงานที่ใช้อยู่จริงในองค์กร พร้อมชี้แนะข้อดีข้อเสียและวิถีทางปรับปรุงพัฒนาที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เพื่อการตัดสินใจของคณะผู้บริหารในการเลือกเกณประเมินผลงานที่เหมาะสมแก่องค์กรของตน ทั้งนี้เพื่อลดเสียงครหาที่ว่า ‘ทำดีไม่ได้ดี’ ที่ระบบประเมินผลงานขององค์กรจำนวนมากเผชิญอยู่

PerformanceChampion - ไม่เพียงแนะนำกรอบความคิดและเครื่องมือ แต่ยังเสนอแนะ เทคนิควิธีการ ในขั้นตอนต่างๆของกระบวนการบริหารผลงานด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากประสบการณ์ของ Signature Solutions ชี้ว่า ในหลายกรณีความล้มเหลวของระบบบริหารและประเมินผลงานมิได้เกิดจากการขาดแคลนเครื่องมือบริหารผลงาน แต่เกิดจากผู้ใช้เครื่องมือขาดประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญในเทคนิควิธีการ อาทิ วิธีการให้คำปรึกษาและให้คำติชมผลงาน (Performance Coaching & Feedback) ที่ได้ผลซึ่งมีพื้นฐานมาจากความรู้และทักษะในการทำความเข้าใจจุดเด่นจุดด้อยในบุคลิกภาพ อุปนิสัย ฯลฯ ของบุคลากรแต่ละคนเป็นการเฉพาะ เป็นต้น
PerformanceChampion - เสนอแนะเครื่องมือที่สามารถใช้งานได้โดยง่าย อีกทั้งให้ทางเลือกแก่องค์กรในการปรับเกณฑ์ผลงานและการตอบแทนผลงานได้อย่างยืดหยุ่นคล่องตัวตามเป้าหมายผลงานและบริบทขององค์กรที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละรอบการประเมินผลงาน

PerformanceChampion - ยังมีขั้นตอนเสนอแนะแนวทางการรับฟังความคิดเห็น สื่อสารสร้างความเข้าใจแก่คนในองค์กรในช่วงเวลาต่างๆของรอบการประเมินโดยเฉพาะในระยะแรกที่เริ่มใช้ระบบใหม่นี้ เพื่อให้ระบบบริหารและประเมินผลงานได้รับการยอมรับสนับสนุนอย่างกว้างขวาง สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและผลักดันผลงานทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างแท้จริง

หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
บริษัท ซิกเนเจอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด
ที่อยู่: 242/23 ซอยวิภาวดีรังสิต 82
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์: (662) 041-4500-1
โทรสาร: (662) 041-4502
Website: www.signature4u.com
Email: info@signature4u.com
Facebook: https://www.facebook.com/signature4u
Copyright © 2021 Signature Solutions Limited | All Rights Reserved