Home | เกี่ยวกับบริษัทฯ | ความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ | สถานที่ติดต่อบริษัทฯ
 
You are here >> Home >> เกี่ยวกับบริษัทฯ >> ตัวอย่างผลงานโครงการให้คำปรึกษา
ตัวอย่างผลงานโครงการให้คำปรึกษา
 
  • โครงการผลักดันให้เกิดการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงาน ก.พ.ร.
  • โครงการเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
  • โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (ตามแนวทาง HR Scorecard ของสำนักงาน ก.พ.) กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
  • โครงการจัดทำเอกสารสรุปลักษณะงานและสมรรถนะสำหรับสายงานเจ้าพนักงานปกครอง นิติกร นักวิชาการเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่ปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
  • โครงการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
  • โครงการระบบสมรรถนะสำหรับ 20 สายงาน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
  • โครงการจัดทำแบบทดสอบและประมวลผลสมรรถนะสำหรับตำแหน่งงานในระดับ 10 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  • โครงการบริหารการปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อนำผังโครงสร้างองค์กรใหม่ไปใช้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
  • โครงการศึกษาและจัดทำตัวชี้วัดความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ

หมายเหตุ: *อยู่ในระหว่างการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า


คลิกชมแนวคิดและบทความน่าสนใจเพิ่มเติมได้ที่ >> http://signatureinsights.wordpress.com
หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
บริษัท ซิกเนเจอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด
ที่อยู่: อาคารปิยะเพลส หลังสวน ชั้น 6
29/1 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: (662) 684-1181-2
โทรสาร: (662) 684-1183
Website: www.signature4u.com
Email: info@signature4u.com
Facebook: https://www.facebook.com/signature4u
Copyright © 2009 Signature Solutions Limited | All Rights Reserved